Nowe rozdanie: segregacja i oznakowanie

Co tu się wywala?!

Wraz z początkiem 2023 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa dotycząca odpadów, nazywana często ustawą cyrkulacyjną. W ustawie wprowadzono pozytywne zmiany dotyczące gospodarowania wytwarzanymi przez nas odpadami poprzez działanie na rzecz lepszego wykorzystania, recyklingu i przetwarzania, kierując się celem utworzenia w Islandii gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Oznaczenia kategorii odpadów dla gospodarstw domowych

Resztki jedzenia

Papier

Plastikowe opakowania

Odpady zmieszane

Szkło

Metalowe opakowania

Tekstylia

Substancje niebezpieczne

Siedem kategorii

W gospodarstwach domowych oraz w zakładach pracy należy sortować odpady na papier, plastik, resztki jedzenia oraz odpady zmieszane. Tekstylia, metale, szkło i substancje niebezpieczne należy zbierać w inny sposób, np. w osiedlowych kontenerach. Zabronione będzie zakopywanie lub spalanie posegregowanych odpadów, jako że z założenia mają być przekazywane do recyklingu lub ponownego przetworzenia.

Gminy są odpowiedzialne za wdrożenie nowego systemu i pojemników na odpady oraz za organizację segregacji. Zapoznaj się z postępami w swojej gminie!

Jednolite oznakowanie segregacji

To, na co wszyscy mieszkańcy kraju czekali, czyli ujednolicenie oznaczeń pojemników i kontenerów na odpady, zacznie obowiązywać od 2023 roku! Od teraz prosto do segregacji, bo segregacja jest prosta! 

Sortowanie odpadów powinno być łatwe i skuteczne. Obecnie uregulowano prawnie używanie jednolitych oznaczeń kategorii odpadów dla pojemników oraz kontenerów. Wykorzystywane będą oznaczenia wspólne dla wszystkich krajów nordyckich, przetłumaczone i zaadaptowane przez FENÚR. Te oznaczenia znajdują się również na wielu produktach i w prosty sposób wskazują, do jakiej kategorii należy zakwalifikować produkt lub opakowanie po użyciu.

Więcej informacji o znakach, które zostały również przetłumaczone na język polski, można znaleźć na stronie FENÚR.

Płatne przy wyrzucaniu

Po zmianie prawa gminy mają obowiązek pobierać opłaty za gospodarkę odpadami po cenach możliwie zbliżonych do realnych kosztów. Gminy muszą przejść od korzystania z systemu, w którym pobierana jest jedna, stała opłata za gospodarkę odpadami od każdego gospodarstwa domowego, do systemu rozliczeń dostosowanego do ilości i rodzaju odpadów wytwarzanych przez poszczególne osoby.

Opłaty będą naliczane według systemu zwanego Płatne przy wyrzucaniu, według którego płaci się różne kwoty, zależnie od kategorii odpadów, i jeśli mniej się wyrzuca, ponosi się niższe koszty. System opiera się na zasadzie ograniczania zanieczyszczeń, której sednem jest, że płaci ten, kto zanieczyszcza.

Więcej informacji o Płatne przy wyrzucaniu znajduje się na stronie Związku Gmin Islandzkich.

Materiał promocyjny